همه چیز درباره رنگ سبز، رنگ سال ۲۰۱۷

شعبه شریعتی
افتتاح شعبه شریعتی