قبل و بعد از چیدن یک اتاق نشیمن دنج زمستانی

شعبه شریعتی
افتتاح شعبه شریعتی