ویدئو آقای منوچهر سلامی

شعبه شریعتی
افتتاح شعبه شریعتی