ویدئو آقای حمید سلامی

شعبه شریعتی
افتتاح شعبه شریعتی