سفید استخوانی، رنگ سال ۲۰۱۶ !

شعبه شریعتی
افتتاح شعبه شریعتی