دکوراسیونی مطابق سلیقه همه اعضای خانواده

شعبه شریعتی
افتتاح شعبه شریعتی