بزرگترین مبل جهان و ایران

شعبه شریعتی
افتتاح شعبه شریعتی